وضعیت نگران کننده پناهگاه حیات وحش میاندشت پس از پایش توسط...

ی دوربین گذاری انجمن یوزپلنگ ایرانی از مرداد الی آبان ماه سال جاری در پناهگاه حیات وحش میاندشت واقع در استان خراسان شمالی هیچ...