ثبتِ ردپای یوزپلنگ در کویر ریگستان (ریگ غدیر)

cheetah footprint
با نگاهی به روند ۲۰ سال اخیر حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران در می‌یابیم که در معرفیِ مناطقِ مهم برای حفاظت، حضور یوزپلنگ...